1,2 millió forint az átlagos banki ügyfél-megtakarítás

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kiértékelte a hitelintézetek 2011-es díjbevallásának adatait. A tavalyi év záróállományán alapuló betétbiztosítási díjbevallás szerint 18 év töretlen növekedése után tavaly először csökkent (1,8 százalékkal) a bankszektorban lévő megtakarítási állomány, amely így 16.640 milliárd forintot tett ki. Ezzel egy időben 12 százalékos növekedéssel 8 495 milliárd forintra nőtt az OBA kártalanítási kötelezettsége. A betétesek 99,6 százaléka belül van a január 1-jétől érvényes 100 ezer eurós (közel 27 millió forint) betétbiztosítási védelmen.

A hitelintézeteknél elhelyezett – ez év júniusi díjbevallásokon alapuló – összes megtakarítás 2011. év eleji 16 640 milliárd forintnyi állománya 1993 óta először mutatott csökkenést (mintegy 300 milliárd forinttal) az előző évihez képest.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Megtakarítás állomány 6 967 7 891 8 837 9 762 11 473 13 491 15 251 16 528 16 937 16 640
(Adatok: milliárd HUF)

Az OBA díjalapját képező biztosított betétállomány a 2010. év eleji 12 174 milliárdról 0,2%-os növekedéssel mintegy 12 204 milliárd forintra emelkedett.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
OBA biztosított betétállomány 5 569 6 424 7 258 8 036 9 262 10 356 11 270 11 398 12 174 12 204
(Adatok: milliárd HUF)

KBB adat: a betétesek zöme védett

Az OBA tagintézeteinek a díjbevallásban ügyfélre konszolidált kimutatást kellett közölniük a Konszolidált Biztosított Betéti (KBB) adatnyilvántartás szerint. Ennek köszönhetően megállapítható, hogy 2011. év elején a bankrendszer 9 874 221 betéttulajdonosából  9 835 004 esetében a bankbetétjeinek összege nem haladta meg a jelenleg érvényben lévő 100 ezer eurós (közel 27 millió forint) betétbiztosítási védelem felső határát, azaz a hazai betétesek 99,6 százaléka teljes körű OBA védelmet élvez.
Az OBA díjalapját képező mintegy 12 204 milliárd forint biztosított betétállomány 69,6 százaléka (8 495 milliárd forint) tartozik az OBA kártalanítási kötelezettsége alá a százezer eurós értékhatár alapján.

Koncentrált a nagybetétesi kör

Az OBA 100 ezer eurós védettségi szintjét meghaladó nagybetétesek relatív alacsony száma
(39 217 betétes, a betétesek 0,4 százaléka) ellenére e betétek összesen 4 802 milliárd forintnyi betétállománnyal rendelkeznek. Ez alapján a bankrendszerben található (OBA védettséget meghaladó) nagybetétesek átlagos betétállományának mérete 122,4 millió forint.

Teljes megtakarítási állomány OBA biztosított állomány
(Díjalap)
OBA biztosított betéttel rendelkező ügyfelek száma 0-100 000 euró közé tartozó betéttel rendelkező ügyfelek
betétállománya száma átlagbetétje
(ezer HUF)
Bankok 14 794 10 492 6 882 720 5 838 6 846 024 852,7
Lakástakarék-pénztárak 418 337 1 148 202 335 1 148 173 292,1
Takarékszövetkezetek 1 412 1 359 1 835 937 1 215 1 833 492 662,5
Hitelszövetkezetek 16 16 7 362 14 7 315 1 900,5
Összesen 16 640 12 204 9 874 221 7 402 9 835 004 752,6
(Adatok: milliárd HUF)

1 Együttesen jelenti a magán- és jogi személyeket, valamint az egyéni vállalkozókat. A több hitelintézetnél ugyanazon személy neve alatt elhelyezett betét miatt egy tulajdonos többször is szerepelhet az összesítésben.

Átlagok

Az egy főre eső átlagos betétösszeg 1,236 millió forint. Átlagosan az egy biztosított betétben elhelyezett összeg 294 ezer forintról 262 ezer forintra csökkent. A bankok betéteseinek átlagos betétösszege 852 ezer forint. A takarékszövetkezetek betéteseinek átlagos betétösszege ennél valamivel alacsonyabb, 662 ezer forint.
Az adatsor érdekessége, hogy a szektor megtakarítási állományán belül mindössze 0,09 százalékkal részesedő hitelszövetkezeti szektorban a legnagyobb, 1,9 millió forintos az egy főre eső átlagbetét, ami több mint duplája a bankokban lévő átlagbetéteknek.

Növekvő szövetkezeti piacrész

A megtakarítások 91,4 százaléka a bank- és lakástakarék-pénztári szektorban, 8,6 százaléka pedig a szövetkezeti szektorban került elhelyezésre, utóbbi minimális, 2008. óta tartó növekedésével.

Jelentősen nőtt az OBA kártalanítási kötelezettsége

Egy év alatt 12 százalékos növekedéssel 8 495 milliárd forintra nőtt az OBA kártalanítási kötelezettsége, melynek oka a január 1-jén életbe lépett új, 100 ezer eurós kártalanítási értékhatár. Az OBA kártalanítási kötelezettsége 2000. óta folyamatosan növekvő tendenciát mutat.

2007 2008 2009 2010 2011
Kártalanítási kötelezettség 5 288 5 761 7 159 7 553 8 495
(Adatok: milliárd HUF)

Díjfizetés és a kártalanítási vagyonfedezettség alakulása

Hitelintézeti fizetésképtelenség esetén a betétesek kártalanítására rendelkezésre álló vagyon (2011. év elején 88 milliárd Ft) alapvetően két bevételi forrásból származik: egyrészt a tagintézetek által a tárgyévben befizetett betétbiztosítási díjakból, másrészt a felhalmozott díj állampapírba való befektetésének hozambevételéből.

A betétbiztosítási díj átlagos kulcsa 2000-2004 között jelentősen csökkent, majd három évig stagnált. 2008-ban az előző évhez képest a felére csökkent, 2009-től egységes 0,2 ezrelékes volt. 2011-től – a kártalanítási értékhatárnak a korábbi érték duplájára, 100 000 euróra emelkedése miatt – az OBA Igazgatótanácsa a díjkulcsot 0,6 ezrelékes mértékben állapította meg. Ennek köszönhetően a tavalyi évhez képest a hitelintézetek által fizetett betétbiztosítási díj a háromszorosára nőtt.

2007 2008 2009 2010 2011
Kártalanítási kötelezettség 1 847 1 012 2 279 2 435 7 322*
(Adatok: millió HUF)

*: a díjbevallások alapján a 2011-s évre várható díjbevétel összeg

A hitelintézeteknél fennálló 1 000 Ft betétbiztosítási kártalanítási kötelezettség után 2011-ben átlagosan 0,86 forint a díj.

Csökkent az OBA fedezettségi mutatója

Az OBA 88 milliárd forintra nőtt kártalanításra fordítható vagyonához képest a nagyobb dinamikával megugró kötelezettségek miatt a betétbiztosítás fedezettségi mutatója az előző évhez képest 1,04 százalékra csökkent.

A megtakarítások összetétele

Hosszú évek tendenciájaként folytatódik a takarékbetétek súlyának csökkenése. A kamatelhatárolás csökkenése köszönhető a piacon elérhető új betéti konstrukcióknak és a kamatlábak csökkenésének is.

Megnevezés 2010. év elején
2011. év elején
változás (%)
Betétek 14 474 14 155 0,98
Ebből: takarékbetét 657 634 0,97
Ebből: egyéb betét 13 817 13 521 0,98
Értékpapír 2 238 2 316 1,03
Fizetendő kamat 226 169 0,75
ÖSSZESEN: 16 937 16 640 0,98
(Adatok: milliárd HUF)

Az előző táblázat összesített adatát tagintézeti típusokra bontva szemléltetjük az alábbi táblázatban:

2011.01.01 Bankok és lakástakarék-pénztárak % Szövetkezeti hitelintézetek és hitelszövetkezetek %
Betétek 12 895 91,1 1 261 8,9
Ebből takarékbetét 212 33,5 422 66,5
Ebből Egyéb betét 12 682 93,8 839 6,2
Értékpapír (kötvény, letéti jegy) 2 164 93,5 152 6,5
Fizetendő kamat 153 90,8 16 9,2
Összesen 15 212 91,4 1 428 8,6
(Adatok: milliárd HUF)

A megtakarításoknak a főbb hitelintézeti szektorok között évek óta tapasztalt megoszlása lényegében nem változott. A bankok által gyűjtött források típusára továbbra is az egyéb betét, illetve értékpapír, a szövetkezeti hitelintézeti szektorra pedig döntően az egyéb betét és a takarékbetét jellegű megtakarítási formák jellemzők.

Állami garancia
A piacgazdasági alapokon működő betétbiztosítás 1993-as bevezetése (az OBA alapítása) óta jelentősen csökkent az állami garanciás betétállomány. Nominál értéken az 1993-as év 608 milliárd forintnyi záróállományáról 2011 elejére 69 milliárd forintra csökkent a még teljes körű állami garanciával rendelkező betétek állománya.


További információ
Országos Betétbiztosítási Alap

A szerkesztő figyelmébe:

OBA

Az EU területén bejegyzett hitelintézetekben elhelyezett bankbetéteket az alapítás országában létrehozott nemzeti betétbiztosítási intézmény biztosítja. 1993 óta minden, Magyarországon működési engedéllyel rendelkező hitelintézet (bank, takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, lakástakarék-pénztár) köteles csatlakozni az OBA-hoz és csatlakozási, valamint éves díjat fizetni. A hazai bankrendszer stabilitását szolgáló OBA legfőbb feladata, hogy betétbefagyás esetén a felhalmozott vagyonából kártalanítsa a betéttulajdonosokat.

A betétbiztosítás érvényes szabályait az OBA honlapjáról (www.oba.hu) letölthető „Iránytű a betétbiztosításhoz” című ügyfél-tájékoztató kiadvány tartalmazza.

OBA kártalanítás

Hitelintézet bezárása (köznyelvileg: csődje) esetén a kártalanításra jogosult betétesek részére az OBA 20 munkanapon belül kártalanítást fizet személyenként és hitelintézetenként összevontan, maximálisan 100 ezer euróig (kb. 27 millió forint). A minden esetben forintban fizetett kártalanítás a befagyott betét tőke- és kamatösszegére egyaránt vonatkozik.

OBA díjbevallás

Az OBA tagintézetei minden év június 20-ig készítik el az előző évi mérlegadatokon alapuló díjbevallásukat, mely tartalmazza a teljes betétállományukat és az ez után fizetendő OBA díjat, valamint a KBB adatot.

KBB adat

A Konszolidált Biztosított Betétesi adat a hitelintézeti ügyfelek részére fontos mutatószám, mely az ügyfél adott bankban lévő valamennyi OBA védettséget élvező megtakarításának végösszegét mutatja meg, figyelemmel a kártalanítási értékhatárra,vagyis azt mutatja meg, hogy az ügyfélnek adott időpontban mennyi kártalanítást fizetne az OBA. Az adat 2011. év eleje óta minden bankfiókban az ügyfél kérésére hozzáférhető.

OBA tagintézetek

2011-ben betétbiztosítási díjbevallást 169 tagintézet nyújtott be, ebből 2 lakástakarék-pénztár, 4 hitelszövetkezet, 32 bank és 131 takarékszövetkezet.