KÖZLEMÉNY

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-528/2014. sz. határozatában a Széchenyi István Hitelszövetkezet (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 62-64.) tevékenységi engedélyét visszavonta és a bíróság elrendelte a Hitelszövetkezet felszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az OBA 2014. december 5-én megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.

Kártalanítási összeg

Az említett törvény alapján az OBA a névre szóló betét- és 2014. december 4-ig számított kamatköveteléseket személyenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 30 688 000 forintösszegig fizeti ki. Az átváltás a 2014. december 4-i MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítási igényt nem kell bejelenteni! A kifizetés alapját a Hitelszövetkezet nyilvántartásában lévő személyes (név, lakcím stb.), illetve céges adatok, valamint a betét(ek)re vonatkozó adatok jelentik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OBA a kártalanítással kapcsolatos értesítését a betétes takarékszövetkezeti nyilvántartásban lévő állandó lakcímére és nem az ott megadott más címre küldi! A lakcímváltozás bejelentése – a személyazonosság igazolása mellett – csak a Széchenyi István Hitelszövetkezet fiókjaiban tehető meg.

Kifizetési elszámolás

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg.

Kifizetés módjai

Magánszemélyek részére

§ 2,5 millió forint kártalanítási összegig postai kifizetési utalvánnyal (ezen belül 100 ezer forintig készpénzben postai kézbesítő útján).

§ 2,5 millió és 5 millió forint kártalanítási összeg között OBA Betétbiztosítási kártyával. A kártya kizárólag a kártalanítás összegének felvételére alkalmas, vásárlásra nem! A betétes postai úton kapja meg előbb a kártya használatához szükséges PIN-kódot, majd a kártyát tartalmazó levelet, végül tértivevényes levélben a kifizetési elszámolást. A kártyát tartalmazó levélben a kártyahasználathoz szükséges minden tudnivaló szerepel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kártya használatához mind a három fenti levél (PIN-kód, kártya, kifizetési elszámolás) átvétele szükséges! A kártyával felveheti az összeget az OTP Bank bankjegykiadó automatáinál (napi limit maximálisan 800 ezer forint), vagy egy összegben az OTP fiókjaiban és a postahivatalokban. Ez utóbbi esetben két nappal korábban jeleznie szükséges az OTP fiók, illetve az adott posta által megjelölt, nagyösszegű készpénzfelvételnek minősülő felvétel szándékát.

§ 5 millió forintot meghaladó összegű kártalanítás felvétele, illetve az arról való rendelkezés személyesen a kijelölt takarékszövetkezeti fiókban történik. Az OBA a kifizetési elszámoláshoz mellékelt levélben részletesen tájékoztatja a betét tulajdonosát a kártalanítási összeg felvételével kapcsolatos tennivalókról, valamint a kifizetést teljesítő takarékszövetkezeti fiókról.

Jogi személyek részére

§ Összeghatártól függetlenül a jogi személyek, egyéb szervezetek és az egyéni vállalkozók – a kifizetési elszámolás és a tájékoztató postai átvételét követően – a kifizetési elszámolásban megjelölt takarékszövetkezeti fiókban vehetik fel a kártalanítás összegét.

Készpénzbiztonsági okokból javasoljuk, hogy a kártalanítási összeget az adott fiókban helyezze el, vagy utalja át bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára. Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy nagy összegű készpénz tartása biztonsági kockázatot jelenthet, ezért körültekintően járjanak el!

Ha a betét tulajdonosa, aki a kártalanításra jogosult személy, időközben elhalálozott és azt az örökösök a Hitelszövetkezetnél még nem jelentették be, egyeztetés céljából hívják fel az OBA 06 (40) 918-918-as helyi tarifájú ügyfélszolgálati telefonszámát. Gyámhatósági betét esetén kérjük, hogy a gyám/gondnok szintén hívja a fenti telefonszámot.

A kártalanítás során nem kerül kifizetésre a lejárt tartozás miatt a Hitelszövetkezet által beszámított összeg.

A kártalanításokra is vonatkoznak a hatályos adójogszabályok, így a kifizetett kamat után az OBA kamatadót és egészségügyi hozzájárulást köteles levonni.

A 30 688 000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított (lásd Hpt. 213. §) betétkövetelésre vonatkozóan hitelezői igénybejelentést lehet tenni a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-nél (tájékoztatás: http://www.psfn.hu/; telefon: 06 (1) 321-0116).

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), valamint a 06 (40) 918-918-as OBA ügyfélszolgálati telefonszámon és a Széchenyi István Hitelszövetkezet fiókjaiban kérhető.


Országos Betétbiztosítási Alap

 

Budapest, 2014. december 6.