Országos Betétbiztosítási Alap

Milyen adatokat közöljön a betétes a bankjával a biztosítás érvényesíthetőségéhez, teljesíthetőségéhez?

Legalább három olyan adatot kell közölni, amely alapján egyértelműen azonosítható és megtalálható a betétet elhelyező személy vagy szervezet. Magánszemélyeknél közölni kell legalább a nevet, a lakcímet, továbbá a bank választása szerint a személyi igazolvány (útlevél) számát, vagy anyja nevét, vagy születési időt. Egyéni vállalkozó és vállalkozás esetében a névre, a vállalkozás székhelyének címére és az adószámra van szükség.

Az Ön érdekében feltétlenül javasoljuk, hogy amennyiben a birtokában lévő okiraton a felsorolt legalább három azonosító adatnál kevesebbet rögzített a bank, kérje bankjánál adatainak kiegészítését.

Javasoljuk továbbá, hogy mindig jelentse be az adataiban, például a lakcímében történő változásokat! Ha valaki a változásokat nem jelenti be, attól még jogosult marad a kártalanításra, azonban kártalanítás során körülményesebb az adatok ellenőrzése, nehezebben juthat a pénzéhez.

Figyelem! 2001. december 19-étől már nem lehet betétet úgy elhelyezni, hogy a betétes nem adja meg az azonosító adatait. A pénzmosás elleni törvény alapján a banknak az előírt adatokat fel kell vennie a betétesről a betét elhelyezésekor, vagy a korábban bemutatóra szólóan elhelyezett betét első bemutatásakor. Ebben a kiadványban ezek közül csak az Alap szempontjából lényeges adatokat ismertettük.

Mennyi idő alatt fizetik ki a biztosítottak pénzét?

Az Alap a kifizetéseket legkésőbb a betétek befagyása, a bank tevékenységi engedélyének visszavonása, vagy a felszámolás közzététele után kezdi el és 20 munkanapon belül fejezi be. E határidőn belül az Alapnak ki kell fizetnie a bejelentett jogos igényeket. Indokolt esetben a kártalanítás ideje egy alkalommal további tíz munkanappal meghosszabbítható. Megismételjük: a kifizetéseknek pénzügyi akadálya nem lehet!

A törvény lehetővé teszi, hogy az Alap a legésszerűbb, leggyorsabb módon teljesítse a kifizetéseket. Például "OBA Betétbiztosítási kártya" segítségével, banki átutalással, postai úton, közvetlen kifizetéssel vagy kifizető ügynök - pl. egy bank - megbízása útján. A kifizetési módokat minden esetben az Alap hirdetményei tartalmazzák.

Elévül-e a betétbiztosítással szembeni követelés?

A betétbiztosítással szembeni követelés mindaddig igényelhető, amíg az eredeti követelés a bankkal szemben érvényesíthető lett volna. A takarékbetétek például nem évülnek el, az egyéb betétkövetelések pedig - ha a szerződés nem állapított meg más határidőt - öt évig érvényben maradnak. A letéti jegy a beváltásra előírt határidő lejártát követő tíz év alatt évül el, a kötvényen alapuló követelés nem évül el. A letéti jegyek és banki kötvények közül azonban csak a 2003. január 1. után kibocsátottak biztosítottak.

Honnan lehet tájékozódni arról, mi biztosított és mi nem?

A törvény értelmében a bankok kötelesek a betétbiztosítással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről közérthető formában tájékoztatni különös tekintettel arra, hogy mely betéttípusok biztosítottak, beleértve az írásbeli tájékoztatási kötelezettséget is. Lényeges, hogy ha Ön kérdez, a bank köteles pontos és részletes felvilágosítást adni!

Az Országos Betétbiztosítási Alap hangújság (témánként rögzített hangbemondás) üzemeltetésével is segít eligazodni betétbiztosítási kérdésekben az (1) 4-918-918 telefonszámon. Jó tudnia, hogy egy bank fizetésképtelensége esetén a hangújság kiegészül a befagyott betétekre vonatkozó aktuális tudnivalókkal.