Közlemény


A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-317/2014. sz. határozatában az ALBA Takarékszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 2.) tevékenységi engedélyét visszavonta és a bíróság elrendelte a Takarékszövetkezet felszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az OBA 2014. szeptember 18-án megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.

Kártalanítási összeg

Az említett törvény alapján az OBA a névre szóló betét- és 2014. szeptember 17-ig számított kamatköveteléseket személyenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 31.396.000 forintösszegig fizeti ki. Az átváltás a 2014. szeptember 17-i MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítási igényt nem kell bejelenteni! A kifizetés alapját a Takarékszövetkezet nyilvántartásában lévő személyes (név, lakcím stb.), illetve céges adatok, valamint a betét(ek)re vonatkozó adatok jelentik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OBA a kártalanítással kapcsolatos értesítését a betétes takarékszövetkezeti nyilvántartásban lévő állandó lakcímére és nem az ott megadott más címre küldi! A lakcímváltozás bejelentése – a személyazonosság igazolása mellett – csak az ALBA Takarékszövetkezet fiókjaiban tehető meg.

Kifizetési elszámolás

Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg.

Kifizetés módjai

Magánszemélyek részére

§ 100 ezer forint kártalanítási összegig készpénzben postai kézbesítő útján.

§ 2,5 millió forint kártalanítási összegig postai kifizetési utalvánnyal, postahelyen történő felvétellel.

§ 2,5 millió forintot meghaladó összegű kártalanítás felvétele, illetve az arról való rendelkezés személyesen a kijelölt takarékszövetkezeti fiókban történik. Az OBA a kifizetési elszámoláshoz mellékelt levélben részletesen tájékoztatja a betét tulajdonosát a kártalanítási összeg felvételével kapcsolatos tennivalókról, valamint a kifizetést teljesítő takarékszövetkezeti fiókról.

Jogi személyek részére

§ Összeghatártól függetlenül a jogi személyek, egyéb szervezetek és az egyéni vállalkozók – a kifizetési elszámolás és a tájékoztató postai átvételét követően – a kifizetési elszámolásban megjelölt takarékszövetkezeti fiókban vehetik fel a kártalanítás összegét.

Készpénzbiztonsági okokból javasoljuk, hogy a kártalanítási összeget az adott fiókban helyezze el, vagy utalja át bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára. Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy nagy összegű készpénz tartása biztonsági kockázatot jelenthet, ezért körültekintően járjanak el!

Ha a betét tulajdonosa, aki a kártalanításra jogosult személy, időközben elhalálozott és azt az örökösök a Takarékszövetkezetnél még nem jelentették be, egyeztetés céljából hívják fel az OBA 06 (40) 918-918-as helyi tarifájú ügyfélszolgálati telefonszámát. Gyámhatósági betét esetén kérjük, hogy a gyám/gondnok szintén hívja a fenti telefonszámot.

A kártalanítás során nem kerül kifizetésre a lejárt tartozás miatt a Takarékszövetkezet által beszámított összeg.

A kártalanításokra is vonatkoznak a hatályos adójogszabályok, így a kifizetett kamat után az OBA kamatadót és egészségügyi hozzájárulást köteles levonni.

A 31.396.000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított (lásd Hpt. 213. §) betétkövetelésre vonatkozóan hitelezői igénybejelentést lehet tenni a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-nél (tájékoztatás: http://www.psfn.hu/; telefon: 06 (1) 321-0116).

További információ az OBA honlapján (www.oba.hu), valamint a 06 (40) 918-918-as OBA ügyfélszolgálati telefonszámon és az ALBA Takarékszövetkezet fiókjaiban kérhető.

Országos Betétbiztosítási Alap

 

Budapest, 2014. szeptember 18.